Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de
METAALUNIE-VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk
aldaar neergelegde tekst.

De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.